สร้างวงจรดิจิตอลจากสมการบูลีนด้วยวีเอ็ชดีแอล


รายการที่
รหัส นศ.
รายการ
เอกสาร
1
5010610359 F(A,B,C,D) = (A ⊕B)' +(C.D)
pdf
2
5010611142 F(A,B,C,D) =
3
5110610010 F(A,B,C,D) = BD + A’BC’ + AB’C’ + B’CD’
pdf
4
5110610127 F(A,B,C,D) =
pdf
5
5110610382 F(A,B,C,D) = Σm(4,13,7,11)
pdf
6
5110610788 F(A,B,C,D) = (A ⊕B ⊕C)'
pdf
7
5110610796 F(A,B,C,D) = ΠM (0,5,12,11)
pdf
8
5110611026 F(A,B,C,D) = Σm(0,3,5,15)
pdf
9
5110611059 F(A,B,C,D) =
10
5110611125 F(A,B,C,D) = A’B’C’D’ + A’BC’D+ ABCD + AB’CD’
pdf
11
5110611331 F(A,B,C,D) = (A’+B)(B’+C)(C’+A)
pdf
12
5110611562 F(A,B,C,D) = (A ⊕B ⊕C)'
pdf
13
5110611588 F(A,B,C,D) = ΠM(0,5,10,15)
pdf
14
5110611687 F(A,B,C,D) = ΠM (2,7,14,9)
pdf
15
5110611711 F(A,B,C,D) = ΠM (0,3,5,15)
pdf
16
5110611760 F(A,B,C,D) = Σm(2,7,14,9)
pdf
17
5110611992 F(A,B,C,D) = Σm(2,7,8,13)
pdf
18
5110612115 F(A,B,C,D) = Σm(1,7,13,8)
pdf
19
5110612222 F(A,B,C,D) = ΠM (1,7,13,8)
pdf
20
5110612305 F(A,B,C,D) = ΠM (4,13,7,11)
pdf
21
5110612578 F(A,B,C,D) = (A’B)(B’C)(C’A)
pdf
22
5110612610 F(A,B,C,D) =