การสร้างสัญญาณ PWM บน T89C51AC2

มีข้อควรรู้ดังนี้

1. ระบบ PWM บน T89C51AC2 ใช้โมดูลPCA (Program Counter Array) ดังนี้

 

2. สัญญาณ PWM มีทั้งหมด 5 ช่อง เรียกว่า CEX0 ถึง CEX4 ซึ่งอยู่ที่ขา P1.3 ถึง P1.4

 

  1.  สัญญาณแต่ลัช่องจะได้ความถี่เท่ากัน
ตัวอย่างโปรแกรม

 

#include <89C51AC2.H>  
 
/*----------------------------------------- 
               Main Program 
-----------------------------------------*/ 
void main( void ) 
 
       CKCON &= 0XFE;  
 
       CMOD = 0; 
       CL = 00; 
       CH = 00; 
       CCAPM2 = 0x42; 
       CCAPM3 = 0x42; 
       CCAPM4 = 0x42; 
 
       CCAP2L = 20;                // duty cycle 92%  freq = 6KHz 
       CCAP2H = 20; 
 
       CCAP3L = 128;                // duty cycle 50%  freq = 6KHz 
       CCAP3H = 128; 
 
       CCAP4L = 200;                // duty cycle 22%  freq = 6KHz 
       CCAP4H = 200; 
 
       CCON |= 0x40; 
        
       while(1); 

เมื่อบันทึกโปรแกรมลงในชิพแล้วให้ RUN โปรแกรม  แล้วใช้ออสซิลโลสโคปจับดูที่ขา P1.5 P1.6 และ P1.7

แล้วสังเกตุความก้วางของพลัส์