ตัวอย่าง และเครื่องมือต่างๆ


ที่
รายการ
  
 ไฟล์ประกอบวิชาวิชาไมโครโปรเซสเซอร์
1
เครื่องมือแปรภาษา C และจำลองการทำงานของ AVR(WINAVR และ VMLAB)
2
เริ่มต้นใช้งาน VMLAB
3
ตัวอย่างโปรแกรมของ AVR ทั้ง Assembly และ C บนเว็บ ePlearn
4
การจำลอง LED 7 ส่วน ด้วย VMLAB
5
การจำลองวงจรลอจิกเกต้วย VMLAB
6
ตัวอย่างการจำลองออสซิลโลสโคป ด้วย VMLAB
7
คู่มือ VMLab
8
AVR Tutorial
  
1
อัลกอริทึมการอ่านคีย์โทรศัพท์
2
โปรแกรมโลจิกเวอร์ค
3
SiCo
4
การสร้าง ROM บนโลจิกเวอร์ค
5
Cx51 Compiler User’s Guide
6
Getting Started with UVision2
7
On-line manuals
8
ตัวอย่าง PWM(Pulse width modulation)
9
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมภาษาซี ของครูมนตรี
  
 ไฟล์และเครื่องมือสำหรับการเรียน วิชา Digital และ VHDL
1
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Logicwork
2
โปรแกรมจำลองการทำงาน LogicSim
3
Low pass filter(design01.m)
4
testfilter01.m
5
PLC File
6
การใช้งาน Xilinx ISE
7
คู่มือบอร์ด CPLD 9572
8
คู่มือบอร์ด FPGA XC3S200
  
 การใช้งาน Processing และ html5
1
ตัวอย่างการใช้ processing บน html5
  
 วิดีโอการใช้งาน Matlab
1
การเขียน GUI ของ Matlab
2
แนะนำการใช้ Matlab สำหรับ Image Processing
  
 โปรแกรม Spice
1
LTspice ของบริษัท Linear Technology
2
คู่มือการใช้งาน LTspice (PDF File)