ตัวอย่าง และเครื่องมือต่างๆ


ที่
รายการ
  
 ไฟล์ประกอบวิชาวิชาไมโครโปรเซสเซอร์
1
เครื่องมือแปรภาษา C และจำลองการทำงานของ AVR(WINAVR และ VMLAB)
2
เริ่มต้นใช้งาน VMLAB
3
การจำลอง LED 7 ส่วน ด้วย VMLAB
4
อัลกอริทึมการอ่านคีย์โทรศัพท์
5
โปรแกรมโลจิกเวอร์ค
6
SiCo
7
การสร้าง ROM บนโลจิกเวอร์ค
8
Cx51 Compiler User’s Guide
9
Getting Started with UVision2
10
On-line manuals
11
Slide A/D and D/A
12
ตัวอย่าง PWM(Pulse width modulation)
13
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมภาษาซี ของครูมนตรี
  
 ไฟล์และเครื่องมือสำหรับการเรียน วิชา Digital และ VHDL
1
Low pass filter(design01.m)
2
testfilter01.m
3
PLC File
4
การใช้งาน Xilinx ISE
5
คู่มือบอร์ด CPLD 9572
6
คู่มือบอร์ด FPGA XC3S200
  
 การใช้งาน Processing
1
ตัวอย่างการใช้ processing บน html5
  
 วิดีโอการใช้งาน Matlab
1
การเขียน GUI ของ Matlab
2
แนะนำการใช้ Matlab สำหรับ Image Processing
  
 โปรแกรม Spice
1
LTspice ของบริษัท Linear Technology
2
คู่มือการใช้งาน LTspice (PDF File)