การจำลอง LED 7 ส่วน ด้วย VMLAB


LED 7 ส่วน

วงจรทดลอง

ไฟล์โปรเจค

ส่วนที่ใช้กำหนดการต่อ LED 7 ส่วน หลักที่ 3 เข้ากับ AVR

R1 PB0 seg1_a 680
R2 PB1 seg1_b 680
R3 PB2 seg1_c 680
R4 PB3 seg1_d 680
R5 PB4 seg1_e 680
R6 PB5 seg1_f 680
R7 PB6 seg1_g 680
R8 PB7 seg1_h 680

X7seg3 _led7ca seg1_a seg1_b seg1_c seg1_d seg1_e seg1_f seg1_g seg1_h PC4

---------------------------------------------------------------

ไฟล์โปรแกรม

โปรแกรม ให้แสดงเลข 5 ที่ LED หลักที่ 3

int main(void)
{
   DDRD = 0x00; // configure Port D as inputs
   PORTD = 0xFF; // enable pull-up resistors in Port D
   DDRB = 0xFF; // configure Port B as outputs
   DDRC = 0xFF; // configure Port C as outputs
   PORTC = 0x00; // LED initially off
  
   while (1)
   {
     PORTB = 0x92; // active-low digit 1
     PORTC = 0x10; // enable LED
   }
}

---------------------------------------------------------------
เมื่อ Save และ Build ให้ View -> control panel จะปรากฎรูป ที่ยังไม่แสดงรูป LED 7 ส่วน ให้คลิกที่กล่อง LED 7-Segment Display .. จะปรากฏ LED ดังนี้


เมื่อ RUN โปรแกรม จะได้ผลตามรูป

Copyright © 2013 By Narong Buabthong.