โครงงานย่อย วิชา VHDL ปี 2552 และชื่อผู้จัดทำ
'
ที่(ID)ผู้จัดทำ(Creator)เรื่อง(Title) และข้อเสนอโดยย่อแก้ไข (Edit)
1
นาย ภัควันธ์ ไตรสวัสดิ์ โปรเจกเกี่ยวกับการดึงสัญญาณออกจากเครื่องวัดความดัน ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
+
2
นายธนัท กิจนิธิกุล โปรเจกเกี่ยวกับการดึงสัญญาณออกจากเครื่องวัดความดัน ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
+
3
นายอภิรักษ์ สุรินทร์ แผงควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ
เมื่อเข้ามาในห้อง ระบบแสงสว่างที่มีอยู่จะเปิดตามที่ตั้งค่าไว้ และเมื่อออกจากห้อง ระบบแสงสว่างก็จะปิด
+
4
นายพัฒนโชค คุนาพงษ์กิติ โปรเจคกรอบรูปจอภาพดิจิตอล
คุณสมบัติ
1.สามารถเปลี่ยนภาพได้ตามต้องการหรือจะตั้งไว้ให้เป็นอัตโนมัติก็ได้
2.ได้ภาพที่มีความคมชัดมากกว่า
+
5
นายชัชวิสิฏฐ์ พวงกิจจา Airbone Partical Counter
+
นักศึกษาที่มีหัวข้อ ให้ส่ง email มายังอจ.
+เพิ่มรายการ
Copyright © 2008 Narong Buabthong. Designed by NandP