การใช้งาน Hyper Terminal1. สั่งให้โปรแกรม Hyper Terminal ทำงาน จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 1 แล้วพิมพ์ชื่อลงในแถบกรอกข้อความ และแล้วใช้เมาส์คลิก OK จะปรากฏหน้าต่างตามรูปที่ 2


รูปที่ 1รูปที่ 2


ในรูปที่ 2 นี้ใช้เมาส์คลิกเลือก COM PORT แล้วใช้เมาส์คลิก OK จะปรากฏหน้าต่างตามรูปที่ 3


รูปที่ 3


ในรูปที่ 3 นี้ใช้เมาส์คลิกเลือกรูปแบบการับส่งข้อมูลของพพอร์ทอนุกรม แล้วใช้เมาส์คลิก OK จะปรากฏหน้าต่างตามรูปที่ 4 ซึ่งพร้อมจะทำงานได้ทันที


รูปที่ 4