เอกสารประกอบการเรียน การอินเตอร์เฟสไมโครโปรเซสเซอร์


รายการที่
รายการ
เอกสาร
1
สถาปัตยกรรม Arduino
สไลด์
2
การทดลองที่ 1 Arduino เบื้องต้น
สไลด์
3
การทดลองที่ 2 การใช้งาน LED 7 ส่วน
4
การทดลองที่ 3 Arduino กับ LED และ 8x8 dot matrix LED
สไลด์
คู่มือ LED 5x7
pdf
ตำแหน่งขา LED 5x7
รูปภาพ
5
การทดลองที่ 4 Arduino กับ LCD
สไลด์
เอกสารเกี่ยวกับ LCD
เอกสาร
สไลด์ Arduino กับ LCD
สไลด์
คู่มือการทดลอง
เอกสาร
6
การทดลองที่ 5 การสื่อสารแบบอนุกรม
สไลด์
คู่มือการทดลอง
เอกสาร
7
การทดลองที่ 6 Processing
สไลด์ Processing และการเชื่อมต่อกับ Arduino
สไลด์
8
การทดลองที่ 7 Arduino กับ A/D
สไลด์
เอกสารเกี่ยวกับ A/D และ D/A
เอกสาร
สไลด์ Arduino กับ A2D
สไลด์
9
การทดลองที่ 8 Digital Thermometer
สไลด์
DS1820 1–WireTM Digital Thermometer
Datasheet
AD595AQ Monolithic Thermocouple Amplifiers
Datasheet
10
การทดลองที่ 9 การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino กับ Real-time clock DS1302
เอกสาร
การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino กับ Real-time clock DS1302
สไลด์
ไลบรารี DS1302
zip
11
การทดลองที่ 10 MP3 Decoder Module
สไลด์
คู่มือการใช้งาน ThaiEasyElec MP3 Embedded Module
pdf
12
การทดลองที่ 11 Arduino กับ FM Radio Receiver Module (RDA5807SS)
pdf
13
การทดลองที่ 12 การทาเว็บเซิฟเวอร์ด้วยบอร์ด ARDUINO และ ENC28J60 ETHERNET MODULE
pdf
เว็บการทดลอง
web
14
รูปภาพมิเตอร์แบบเข็ม
jpg
15
รูปภาพสวิทช์และหลอดไฟ
zip