การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC กับ Real-time clock

(Using the DS1302 real-time clock with PSoC microcontroller.)

วงจรสำหรับการทดลอง (Logic diagram)

ผลการทดลองเมื่อให้แสดงค่าเวลาและวันที่ ตามคู่มือการทดลอง

ผลการทดลองเมื่อให้แสดงค่าเวลาและวันที่ แบบที่สามารถตั้งค่าเวลาและวันที่ได้ด้วยการกดสวิทช์ Setup
Hex file

แสดงหน้าจอ LCD เมื่อตั้งค่า วินาที และแสดงตำแหน่งของสวิทช์ Setup Decrement และ Increment

DS1302

Datasheet DS1302.pdf ของ DALLAS Semiconductor MAXIM

การเก็บข้อมูล

ตำแหน่งข้อมูลรีจิสเตอร์ต่างๆเมื่อจะอ่านและเขียน

การอ่านและเขียนข้อมูล

การอ่านข้อมูล 1 ไบต์

การเขียนข้อมูล 1 ไบต์

API สำหรับ DS1302

ds1302.h
ioport.h
delay.h