การทดลองไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรเลอร์


ลำดับที่
รายการ
เอกสาร
1
การทดลองที่ 1การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC กับแอลอีดีและสวิตช์ คู่มือการทดลอง
2
เครื่องมือสำหรับการพัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC. (The PSoC Development kit) Web
3
PSoC Microcontrollers overview and C complier forPSoC สไลด์
4
PSoc กับสวิทช์ Web
5
การทดลองที่ 2 การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC กับโมดูลแอลซีดีแบบดอทแมทริก คู่มือการทดลอง
6
Dot Matrix LCD Module สไลด์
7
LCD API Web
8
คู่มือของ www.optrex.com คู่มือ
9
การทดลองที่ 3 การใช้งานโมดูลแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล (ADC) คู่มือการทดลอง
10
Basic of the Incremental, SAR and Delta Sigma ADCs. สไลด์
11
การทดลองที่ 4 การใช้งานอินเตอร์รัพท์ วงจรจับเวลา และ การสื่อสารแบบอนุกรม คู่มือการทดลอง
12
Interrupt, Counter and serial communication. สไลด์
13
การใช้ Hyper Terminal Web
14
ตัวอย่าง Timmer interrupt (PSoC กับ LED 8x8) Web
15
การทดลองที่ 5 การใช้งาน PWM และ การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ คู่มือการทดลอง
16
Pulse-Width Modulation (PWM). Dynamically Re-configure a PWM. The servomotors. สไลด์
17
การทดลองที่ 6 การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ PSoC กับ Real-time clock คู่มือการทดลอง
18
3-Wire Interface and the DS1302 real-time clock. Web
19
การทดลองที่ 7 การออกแบบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์โดยใช้ DS18B20 คู่มือการทดลอง
20
การทดลองที่ 7 การออกแบบดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์โดยใช้ DS1820 คู่มือการทดลอง
21
The 1-Wire interface and DS18B20 digital thermometer. Web
22
การทดลองที่ 8 PSoC CapSense (Touch switches)
23
การทดลองที่ 9 PSoC กับ FM Tuner
24
การทดลองที่ 10 PSoC กับ Android
25
โครงงานย่อย (ที่เอาจริง)

คำเตือน การทดลองอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความพร้อมหลายๆอย่างรวมทั้งงบประมาณ
อีกทั้งทางแลป ไม่มี แท็บเล็ต (Tablet) แจกนะจะบอกให้ :)


       PSoC is a trademark of Cypress MicroSystem.

อกสาร คู่มือบอร์ดทดลอง
PSoCEval Guide e-book.pdf
PSoCEVAL1_Schem.pdf

อกสารเกี่ยวกับ Sigma-Delta
Interactive Design Tools: Sigma-Delta Analog-to-Digital โดย Analog Device
An Introduction to Delta Sigma Converters

อกสารเกี่ยวกับ 3-Wire Interface
Using Maxim RTCs with 3-Wire Interface
รายละเอียดข้อมูล DS1302

อกสารเกี่ยวกับ I2C
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของ I2C จาก Philips บริษัทผู้พัฒนาการเชื่อมต่อแบบ I2C
รายละเอียดเกี่ยวกับ I2C ที่เวป Thaimicrotron
รายละเอียดเกี่ยวกับ I2C ที่เวป i2c-bus

อกสารเกี่ยวกับ 1-Wire Technology
เวปความรู้เกี่ยวกับ 1 Wire จาก Maxim
เวปความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 1 Wire จาก Maxim
เวปความรู้เกี่ยวกับ 1 Wire จาก WiKi
รายละเอียดข้อมูล DS18B20 1-Wire Technology Digital Thermometer
รายละเอียดข้อมูล DS1820 1-Wire Technology Digital Thermometer

ารใช้พอร์ท ของ CY8C27443 หรือ CY8C29466 สำหรับการทดลอง
พอร์ท การใช้งาน
   
Port_0_0 UART
Port_0_1 UART
Port_0_2 Analog_0
Port_0_3 Analog_1 / 3_W_CE
Port_0_4 3_W_SDA
Port_0_5 3_W_SCL
Port_0_6 1-Wire (DQ) Thermometer
Port_0_7 PWM
   
Port_1_0 SW_0
Port_1_1 SW_1
Port_1_2 SW_2
Port_1_3 SW_3
Port_1_4 Dig_0
Port_1_5 Dig_1
Port_1_6 Dig_2
Port_1_7 Dig_3
   
Port_2_0 LCD/Seg_a/LED_0
Port_2_1 LCD/Seg_b/LED_1
Port_2_2 LCD/Seg_c/LED_2
Port_2_3 LCD/Seg_d/LED_3
Port_2_4 LCD/Seg_e
Port_2_5 LCD/Seg_f
Port_2_6 LCD/Seg_g
Port_2_7 seg_dp

กลับสู่หน้าหลัก