แบบฝึกหัดไมโครโปรเซสเซอร์
  1. การอินเตอร์เฟสกับหน่วยความจำ
  2. การอินเตอร์เฟสกับพอร์ทขนาน
  3. Interrupts & DMA
  4. Timmer and Counter
  5. Serial I/O and Data Communication
  6. LCD Interface
  7. Motor