แบบฝึกหัดเรื่องการอินเตอร์เฟสกับหน่วยความจำ เพิ่มเติม
  1. ให้อธิบายวิธีการอ่านข้อมูลจากหน่วยควมจำ ROM
  2. ให้อธิบายวิธีการอ่านและเขียนข้อมูลกับหน่วยควมจำ RAM
  3. ให้แสดงการต่อหน่วยความจำ EPROM 27256 จำนวน 2 ตัวเข้ากับ 8051

    Datasheet จาก Futurlec

  4. ให้แสดงการต่อหน่วยความจำ RAM 628512 จำนวน 1 ตัวเข้ากับ 8051

    Datasheet จาก Futurlec

  5. จงเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่ออ่านข้อมูลจาก พอร์ท 1 แล้วนำมาเก็บที่หน่วยความจำ RAM ในข้อ 5 จำนวน 512 KByte โดยให้เก็บลงหน่วยความจำตั้งแต่ตำแหน่ง 00000H จนถึงตำแหน่ง 7FFFFH