หัวข้อบรรยาย
เอกสารบรรยาย
วิดีโอคำบรรยาย
เอกสารประกอบการสอน
เค้าโครงการสอน
เอกสาร
   
บทนำ
แผ่นใส
   
SiCo คอมพิวเตอร์อย่างง่าย
แผ่นใส
 
SiCo.zip
การสร้า ROM บน LogicWork 4
แผ่นใส
 
LogicWork4
สถาปัตย์กรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
แผ่นใส
ใหม่
   
การทำงานของ MCS-51
แผ่นใส
   
ชุดคำสั่ง 8051
แผ่นใส
 
ตารางคำสั่ง
ภาษาแอสเซมบลี้
แผ่นใส
โปรแกรมจำลองการทำงานพินนาเคิล
การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้แบบโครงสร้าง
แผ่นใส
 
การโปรแกรมภาษาซีสำหรับ MCS-51
แผ่นใส
ใหม่
   
ตัวอย่างโปรแกรม
ใหม่
   
การออกแบบระบบหน่วยความจำภายนอก
แผ่นใส
   
การอินเตอร์เฟส 8051 กับ 8255 PPI
แผ่นใส
   
การอินเตอร์รัพท์ของ MCS-51
แผ่นใส
 
interrupt0-1.c และinterrupt0-2.c
วงจรนับ/วงจรจับเวลาของ MCS-51
แผ่นใส
 
[timer-e1.asm ] [timer-0.c][timer-2.c]
พอร์ทอนุกรมของ MCS-51
แผ่นใส
 
ตัวอย่างการติดต่อพอร์ทอนุกรมของ T89C51AC2
A/D และ D/A
แผ่นใส D/A และ แผ่นใส A/D
   
มอเตอร์
แผ่นใส
   
พัฒนาการไมโครโปรเซสเซอร์
แผ่นใส
   
Stepping Motor
 
 
เอกสารของ
Dr. Douglas W. Jones
Motor Control
 
 

เวปของมอโตโรล่า แสดงการทำงานของมอเตอร์

PS2
 
 

เวปเกี่ยวกับ PS2 Mouse และ Keyboard