ตัวอย่างโปรแกรมสำหรับไม โครคอนโทรลเลอร์


ควรใช้ตัวอย่างเหล่านี้สำหรับศึกษาถึงวิธีการเขียนโปรแกรมดังนั้น ต้องนำไปทดลองและลองเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจ มากๆยิ่งขึ้น อย่างเพียงแต่ท่องจำเพื่อนำไปสอบเท่านั้น
โปรแกรมทั้งหมดเขียนในลักษณะโปรแกรมย่อย ดังนั้นในแต่ละโปรแกรม ประกอบด้วยตัวโปรแกรมและตัวอย่างการเรียกใช้
สำหรับเรื่อง Macro Processing Language (MPL) ซึ่งเป็นเทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยการแทนข้อความ ( string) ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ตระกูล MCS-51
ภาษาแอสเซ มบลี้
  1. โปรแกรมเคลียร์ห น่วยความจำภายใน
  2. โปรแกรมบวกและโปรแกรมลบเลขจ ำนวนเต็มขนาด 32 บิต
  3. โปรแกรมชิพข้อมูล 32 บิต
  4. Macro Processing Language (MPL)
  5. ไฟล์ macrofile2.inc
  6. โปรแกรมคูณหารโดยใช้การเลื ่อนข้อมูล
  7. โปรแกรมแปลงรหัส บีซีดีกับไบนารี
  8. ตัวอย่างไฟล์โปรแกรมอื่นๆ
  9. การสร้างปุ่มกดสำหรับการดีบักใน Uvision2

ภาษาซี C

  1. โปรแกรมเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะ (Prime Number)