คะแนนวิชาปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
My Homepage
วันพุธ ห้อง 508 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 รวม Mid Fin Prj Total
กลุ่ม ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 50 150
1 นางสาวสุภาวดี ศรีธีรทรัพย์ 4610612063 10 9 5 10 34 40 74
1 นางสาววรัญญา ศรีสำอางค์ 4610612246 10 9 5 10 34 30 64
2 นายเอกราช ใจซื่อ 4610611495 9 9 5 10 33 40 73
2 นางสาวอาทิตยา มั่นคง 4610612261 9 9 5 10 33 30 63
3 นายวสันต์ กิตติวรกุล 4610611693 10 9 5 10 34 40 74
3 นางสาวมนทกานติ์ ภาณุสิทธิกร 4610612139 10 9 5 10 34 30 64
4 นางสาวศยามล บัวปั้น 4610610422 9 9 5 10 33 20 53
4 นายปอม โชติกุลธนชัย 4610611214 9 9 5 10 33 50 83
5 นางสาวกาญจนา จุฑาเพชร 4610611149 9 9 5 10 33 40 73
5 นายรุ่งวิทย์ เหล่าชัยพฤกษ์ 4610611255 9 9 5 10 33 40 73
6 นางสาวธวัลพร สุธรรมวิวัฒน์ 4610613376 9 9 5 10 33 40 73
6 นางสาวพันชลี โวหารดี 4610613186 9 9 5 10 33 40 73
7 นายธนายุทธ ปิยะชาติ 4610611099 10 9 5 10 34 0 34
7 นายสัญญา จตุวงษ์วิวัฒน์ 4610611453 10 9 5 10 34 40 74
8 นายอุดมทรัพย์ กองแก้ว 4610612675 9 9 5 9 32 40 72
8 มานพ ฉะถวิล 4510612890 9 9 5 9 32 0 32
15 หัสชัย สิทธิกรโสมนัส 4610612691 10 10 9 9 38 40 78
15 พีรณัฐ ภักดีผล 4610611776 10 10 9 9 38 30 68
14 วิรุฬห์วุฒิ เสียมไหม 4610613509 9 9 7 10 35 20 55
1 นางสาวประวีณา ทรายงาม 4610611040 9 9 9 10 37 10 47
1 นายณัฐ คุณาเรืองโรจน์ 4610611917 9 9 9 10 37 40 77
2 นางสาววลัยวรรณ ใจคำ 4610610349 10 9 9 9 37 0 37
2 นางสาวศุภลักษณ์ บัญชาญ 4610610588 10 9 9 9 37 30 67
3 นายกมลดิศ เทียมขจิตร 4610611313 10 9 9 9 37 40 77
3 นางสาวหทัยวรรณ วงศ์สุวรรณ 4610611768 10 9 9 9 37 40 77
4 นายวีระพงษ์ ปาลทิพย์ 4510611835 10 9 9 9 37 40 77
4 นายวาทิตต์ ตั้งพงศ์พัฒนา 4510611355 10 9 9 9 37 10 47
5 นางสาวสุรัสสา ผดุงขันธ์ 4610610232 8 8 9 9 34 10 44
5 นางสาวศิริณา นาคจำรัสศรี 4610610760 8 8 9 9 34 10 44
6 นางสาวริรินดา ถิระศุภะ 4610610257 8 8 9 8 33 20 53
6 นางสาววิชชุดา วนทยางค์กูล 4610611479 8 8 9 8 33 40 73
7 นายธันธนัท ตั้งศิริศาล 4610610901 10 9 9 10 38 50 88
7 นายสุรัช จรูญอุดมสุข 4610611420 10 9 9 10 38 40 78
8 จิรัชย์ ฉมามหัทธนา 4610610927 9 9 9 8 35 10 45
8 จุฑพล โดมทอง 4610610992 9 9 9 8 35 10 45
9 นางสาวภรณี โทวิวัฒนานนท์ 4610610158 9 9 10 10 38 0 38
9 นางสาวสพรรณรัตน์ ชัยชนะ 4610613350 9 9 10 10 38 40 78
17 อตินุช มังคลานนท์ 4610610562 10 10 8 7 35 30 65
17 อภิญญา วรรณุรักษ์ 4610611321 10 10 8 7 35 40 75