วงจร Debouncer
ใช้แก้สัญญาณรบกวนที่เกิดจากหน้าสัมผัสชองสวิตซ์ (Bounce) ซึ่งทำให้การกดสวิตซ์ 1 ครั้งได้สัญญาณพลัส์ออกมาหลายไซเคิลวงจรประกอบด้วยสัญญาณ อินพุท SW CLK และสัญญาณเอาท์พุท SW_DEBOUNCED


วงจรนับใช้ทดสอบการ Debounce ของไฟล์ swdb.vhdภาษา VHDL

อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ

บอร์ดทดลอง Spartan3