วงจรรับสวิตซ์แบบอนุกรม

ใช้รับสัญญาณอินพุทจากสวิตซ์ 2 ตัวโดยแทนค่าโลจิก 0 และโลจิก 1 แล้วเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นแบบขนานเพื่อนำไปใช้กับวงจรต่างๆที่ต้องการให้มีขาสัญญาณอินพุทน้อยๆ แต่ต้องการข้อมูลจำนวนมากเพื่อไปโพรเซสต่อ สัญญาณจะประกอบด้วย
และบล็อกไดอะแกรมของระบบประกอบด้วยวงจรรับสัญญาณแบบอนุกรมจากสวิตซ์

การทำงาน

เมื่อกดสวิตซ์ SW0 หรือ SW1 จะผ่านวงจรแก้ Bounce ได้เป็นโลจิก 0 ออกทางเอาท์พุทของวงจรแก้ Bounce สัญญาณจากสวิตซ์ทั้งสองนี้ จะถูกใช้เป็นสัญญาณนาฬิกาและสัญญาณอินพุทของวงจรเลื่อนข้อมูลแบบเข้าอนุกรมแต่ออกแบบขนาน โดยถ้ากด SW0 สัญญาณอินพุทของวงจรเลื่อนข้อมูลจะเป็นโลจิก '0' แต่ถ้ากดสวิต SW1 สัญญาณอินพุทของวงจรเลื่อนข้อมูลจะเป็นโลจิก '1' และการกดสวิตซ์ใดสวิตซ์หนึ่งจะเกิดสัญญาณพลัซ์ป้อนเข้าสู่สัญญาณ clk ของวงจรเลื่อนข้อมูล

ภาษา VHDL

อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ

บอร์ดทดลอง Spartan3