ตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้สำหรับวิชา VHDL Programming
โดย รศ. ณรงค์ บวบทอง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-- ตัวอย่างการใช้งาน VHDL--

1.วงจรหารความถี่
2.การแก้ Bounce ของสวิตซ์
3.ป้อนข้อมูลจากสวิตซ์แบบอนุกรม ให้ข้อมูลเป็นแบบขนาน
4.แสดงผลแอลอีดี 7 ส่วน 4 หลักแบบที่ 1
5.ทดสอบการต่ออินพุทสวิตซ์กับวงจรแสดงผลแอลอีดี 7 ส่วน 4 หลักแบบที่ 1โครงงานนักศึกษาในวิชา VHDL Miniproject บางโครงงานยังไม่สมบูรณ์