8x8 Led Dot Matrix Thermometer using PSOC Microcontroller

การควบคุมบอร์ดแสดงผลแบบ 8x8 LED Dot Matrix โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PSOC CY8C27443

ลักษณะของบอร์ดแสดงผลและตำแหน่งของ LED โดย C0 ถึง C7 คือคอลัมน์ 0 ถึง 7 และ R0 ถึง R7 คือแถวที่ 0 ถึงแถวที่ 7

สำหรับตำแหน่งที่ขา Connector เป็นดังนี้


การต่อ PSOC เข้ากับบอร์ด LED ใช้ PORT 0 ต่อควบคุมคอลัมน์ ส่วน PORT 2 ต่อควบคุมด้าน ROW
สัญญาณ C0 - C7 ทำงานด้วยโลจิก '0' และ สัญญาณ R0 - R7 ทำงานด้วยโลจิก '1'
ระวังแรงดันแหล่งจ่ายอย่าจ่ายเข้า PSOC โดยตรง

รูปการต่อวงจรสำหรับการทดลอง


การ Config HW ทำเช่นเดียวกับการควบคุม LED 7 ส่วนดังนี้

System Config

Timer16 Config


ส่วน I/O กำหนดให้ PORT 0 และ PORT 2 เป็น เอาทพุท ทั้งหมด

การทดลองที่ 1 ต้องการให้แสดงภาพตามรูป

โปรแกรม

โปรแกรมตัวอย่างที่ 1 main.c

(อย่าลืมการกำหนด ตำแหน่งโปรแกรมรองรับการอินเตอร์รัพท์)

การทดลองที่ 2 ต้องการให้แสดงภาพคลื่อนไหว เหมือนเข็มหมุน

วิธีการ

ใช้การกำหนดภาพหลายๆภาพ แล้วนำออกแสดงชั่วระยะเวลาหนึ่ง ภาพที่สร้างมี 8 ภาพดังนี้

โปรแกรมตัวอย่างที่ 2 main.c

Hex file ของตัวอย่างที่ 2

การทดลองที่ 3 แสดงการสร้างภาพคลื่อนไหว อีกวิธี

โปรแกรมตัวอย่างที่ 3 main.c

Hex file ของตัวอย่างที่ 3

Copyright © 2007 By Narong Buabthong.