วฟ.400 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา (Seminar in Electrical Engineering)

จำนวนหน่วยกิต: 1 หนวยกิต (0 – 3 – 0) ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชาก่อน:-
ัตถุประส่งของรายวิชา:
1) เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
2) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสดูงานในสถานที่ทำงานจริง
3) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสรับฟังประสบการณ์การทำงานและการทำวิจัย  อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคตต่อไป
คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาหรือการพิจารณาปัญหาเฉพาะทางในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่กำหนดโดยผู้สอน  ในระหว่าการศึกษามีการทำรายงานและการนำเสนอ

   
เวลาเรียน       
วันจันทร์ :  9:30 - 12.30 น.       
ห้องเรียน :  วศ.505/3          
หมายเหตุ ห้องเรียนอาจปรับเปลี่ยนตาม  วิทยากรพเศษ ที่เชิญ       
อาจารย์ผู้สอน   
 1. รศ.ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา   
 2. รศ.นรินทร์ วัฒนกุล   
 3. รศ.ณรงค์  บวบทอง   
 4. ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์   
 5. ดร.นิติการ นิ่มสุข   
กำหนดการประจำปีการศึกษา 2554 


การบ้าน
 1. ให้ใช้ Triz วิเคราะการพัฒนานวตกรรมมากลุ่มละ 1 อย่าง อาจเป็นสิ่งที่พัฒนามาแล้ว หรือ เราคิดใหม่เลยก็ได้ กลุ่มละไม่เกิน 4 คน เขียนบน Facebook เลยแต่ให้อยู่ในกลุ่ม LE400-54

นักศึกษาผู้ประสานงานควรทำอะไรบ้าง
 1. นักศึกษาเป็นผู้จัดการสัมนา
 2. ติดต่อวิทยากรเพื่อขอเอกสารมาทำสำเนาแจกจ่าย (การทำสำเนานี้ใช้การถ่ายเอกสาร โดยให้ติต่อที่ อาจารย์นิติการ หรือที่ อาจารย์ณรงค์ ก็ได้)
 3. ตรวจสอบสถานที่ เพื่อจัดเตรียมให้เหมาะสมกับนักศึกษา
 4. ประสานงานนักศึกษาให้เข้าฟัง  โดยแต่งกายให้สุภาพ  และมาถึงสถานที่ก่อนเวลาพอสมควร
 5. กล่าวแนะนำวิทยากร ประมาณ 2-4 นาที

   รายชื่อนักศึกษา