ตัวอย่างการออกแบบระบบ MicroBlaze


เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชา Embedded System เท่านั้น
รศ. ณรงค์ บวบทอง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Topic
APEX Board
Digilent Board
การสร้างระบบ MicroBlaze ด้วย XPS     รูปภาพระบบ    โปรแกรม
เอกสาร
เอกสาร
MicroBlaze กับ พอร์ทเอาท์พุทแบบขนาน     รูปภาพระบบ    โปรแกรม
เอกสาร
เอกสาร
MicroBlaze กับ UART และพอร์ทเอาท์พุทแบบขนาน    รูปภาพระบบ    โปรแกรม
เอกสาร
เอกสาร
MicroBlaze กับ UART และพอร์ทไอโอแบบขนาน    รูปภาพระบบ    โปรแกรม
เอกสาร
เอกสาร
การสร้างอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่ออินเตอร์เฟสกับ MicroBlaze แบบที่ 1    รูปภาพระบบ    โปรแกรม
เอกสาร
เอกสาร
MicroBlaze กับการอินเตอร์รัพท์    รูปภาพระบบ    โปรแกรม
เอกสาร
เอกสาร
MicroBlaze กับ Timmer     รูปภาพระบบ    โปรแกรม
เอกสาร
เอกสาร
MicroBlaze กับ PWM    รูปภาพระบบ    โปรแกรม
เอกสาร
เอกสาร
MicroBlaze กับ จอ LCD    รูปภาพระบบ    โปรแกรม
เอกสาร
เอกสาร
MicroBlaze กับ จอ VGA    รูปภาพระบบ    โปรแกรม
เอกสาร
เอกสาร

 

เอกสารเพิ่มเติม


MicroBlaze Software Reference Guide
XILINX Device Driver API
คู่มือบอร์ด FPGA Discovery-III XCS3200 ของบริษัท APEX
คู่มือบอร์ด Spartan-3 Starter kit Board ของบริษัท Digilent