เอกสารประกอบการเรียน อฟ.444 ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ


หัวข้อที่
รายการ
เอกสาร
เอกสารประกอบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560/2
1
บทนำ
สไลด์
1.1 แนะนำไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
สไลด์
2
สถาปัตยกรรม ของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
เอกสารประกอบ
2.1 การทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
เอกสารประกอบ
2.2 ชุดคำสั่งของ AVR
pdf
3
การโปรแกรม ไมโครคอนโทรเลอร์ AVR
เอกสารประกอบ
3.1 ตัวอย่างโปรแกรมภาษา C ของ AVR
เอกสารประกอบ
4
สถาปัตยกรรม Arduino
เอกสารประกอบ
4.1 ภาษา C สำหรับ Arduino เบื้องต้น 1
เอกสารประกอบ
4.2 การทดลองที่ 1 Arduino เบื้องต้น
เว็บ ePlearn
4.3 การทดลองที่ 2 การใช้คำสั่ง AVR แท้บน Arduino และ ตัวแปร
เว็บ ePlearn
5
การคำนวณค่าความต้านทาน
เอกสารประกอบ
6
การทดลองที่ 3 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุท (สวิทช์)
เอกสารประกอบ
6.1 การทดลองที่ 4 การเชื่อมต่อกับสวิทช์สัมผัส (Touch switch)
เอกสารประกอบ
7
การทดลองที่ 5 การอินเตอร์เฟส LED 7-ส่วน แบบโดยตรง
เอกสารประกอบ
7.1 สไลด์ LED 7 ส่วน
mp4
7.2 โปรแกรม
เว็บ ePlearn
7.3 คู่มือ LED 7-segment LTC4727JR
datasheet
7.4 ตำแหน่งขา led LTC4727JR
รูปภาพ
7.5 การทดลองที่ 6 การอินเตอร์เฟส LED dot matrix แบบ ใช้ไอซีควบคุม (MAX 7219)
เว็บ ePlearn
7.6 Datasheet MAX7219-MAX7221
pdf
7.7 library max7219
zip File
8
การอินเตอร์รัพท์
เอกสารประกอบ
8.1 การอินเตอร์รัพท์จากภายนอกของ Arduino
VDO
9
เอกสารเกี่ยวกับ A/D และ D/A
เอกสาร
9.1 A2D และ D2A
สไลด์
9.2 สไลด์ ADC ของ Arduino
VDO
9.3 การทดลอง
เอกสาร
10
การใช้งาน Rotary Encoder
เอกสารประกอบ
10.1 สไลด์การใช้งาน Rotary Encoder
VDO
10.2 เทคนิคการเขียนโปรแกรมตรวจสอบสัญญาณ
เอกสารประกอบ
11
การใช้โปรแกรม Processing ทำเป็น GUI สำหรับ Arduino
11.1 การเขียนโปรแกรม Processing
เอกสาร
11.2 การเขียนโปรแกรม Processing
VDO
11.3 การเขียน Processing เชิงวัตถุ
เอกสาร
11.4 การเชื่อมต่อระหว่าง Processing กับ Arduino
เอกสาร
11.5 รูปภาพมิเตอร์
jpg
11.6 โปรแกรม button_event_4.zip
ไฟล์
11.7 โปรแกรมตัวอย่างการเปลี่ยนรูปเมื่อ mouse over
ไฟล์
12
การสื่อสารแบบอนุกรม
เอกสารประกอบ
12.1 การ Interrupt จากการสื่อสารแบบอนุกรม
VDO
13
การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino กับ Digital Thermometer
เอกสาร
13.1 DS1820 1–WireTM Digital Thermometer
Datasheet
14
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทาง Bluetooth
การทดลอง
14.1 ตัวอย่างโปรแกรม
โปรแกรม
-------------------------------------------------------------
15
The Internet of Things (IoT)
15.1 Introduction to the ESP8266 WiFi Module และ NodeMCU
เอกสาร
15.2 การติดตั้ง Arduino IDE สำหรับ NodeMCU ESP8266
เอกสาร
15.3 ทดสอบผลการติดตั้ง
เอกสาร
15.4 การทดลองที่ 1 ทดสอบการใช้พอร์ท
เอกสาร
15.5 การทดลองที่ 2 ทดสอบการติดต่อกับระบบเน็ตเวิร์คและการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์
เอกสาร
15.6 การทดลองที่ 3 การควบคุมอุปกรณ์ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
เอกสาร
15.7 การใช้งาน DHT11 Humitdity and Temperature Sensor กับ NodeMCU โดยการใช้ Arduino IDE
เอกสาร
- ไลบรารี่สำหรับ dht11
rar
16
การเทียบเวลามาตรฐาน NTP
pdf
- ไลบรารี่สำหรับ Time
zip
17
บันทึกข้อมูลเก็บลง Thingspeak ด้วย ESP8266 Node MCU
เอกสาร
- โปรแกรม
zip
- เว็บไซด์
ThingSpeak
18
การควบคุมอุปกรณ์โดยผ่าน แอป Blynk
pdf
- เว็บไซด์
Blynk
19
การใช้งาน IFTTT ด้วย NodeMCU โดยการใช้ Arduino IDE
pdf
- เว็บไซด์
IFTTT
20
Server Control
ตัวอย่างโปรแกรม HTML
zip file
ตัวอย่างโปรแกรม ESP8266 nodeMCU web server control 2560
Program(.ino)
21
ตัวอย่างโปรแกรม ESP8266 nodeMCU into an access point (AP)
Program(.ino)
ตัวอย่างโปรแกรม ESP8266 nodeMCU AP and web server control แบบที่ 1
Program(.ino)
ตัวอย่างโปรแกรม ESP8266 nodeMCU AP and web server control แบบที่ 2
Program(.ino)
22
Server Control 2
การควบคุม LED 2 ดวง ผ่านทางเว็บ เว็บเบราว์เซอร์
pdf
ตัวอย่างโปรแกรม esp_web_server_control.ino
Program(.ino)
23
การใช้งาน ADC บน ESP 8266
ตัวอย่างโปรแกรม ESP8266 nodeMCU อ่านค่า ADC แล้วส่งออก Serial Monitor
Program(.ino)
24
การอ่านค่า อนาล็อกแล้วส่งออกทางหน้าเว็บ
pdf
ตัวอย่างโปรแกรม ESP8266 nodeMCU อ่านค่า ADC แล้วส่งออกทาง server
Program(.ino)
ตัวอย่างโปรแกรม ESP8266 nodeMCU อ่านค่า ADC แล้วส่งออกทาง server แบบ AP
Program(.ino)
25
การสร้างหน้าเว็บที่เป็นภาพด้วย esp8266
pdf
โปรแกรม index.html แบบ zip
zip File
รูปภาพ
jpg file
ตัวอย่างโปรแกรมให้ ESP8266 nodeMCU สร้างเว็บที่มีภาพ
Program(.ino)
ตัวอย่างโปรแกรมให้ ESP8266 nodeMCU สร้างเว็บที่มีภาพแบบ AP
Program(.ino)
-------------------------------------------------------------

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
เว็บ Arduino
web
2
arduino atmega168 pin mapping
png
3
เว็บตัวอย่าง arduino บน ePlearn
web
4
เว็บ Processing
web
5
เว็บตัวอย่าง processing บน ePlearn
web
6
รูปภาพมิเตอร์แบบเข็ม
jpg
7
รูปภาพสวิทช์และหลอดไฟ
zip
8
รูปภาพตำแหน่งขาของ ESP8266 Nodemcu
9
รูปภาพตำแหน่ง LED บนบอร์ด ESP8266 Nodemcu
10
lib จาก ESP8266WebServer.cpp
www
The ESP8266WiFi.h library
www
คำอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชั่นของ ESP8266WiFi.h library
www
Datasheet
1.
atmega48_88_168.pdf
pdf
2.
Datasheet ของ DHT11
pdf