เอกสารประกอบการเรียน อฟ.444 ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ


สัปดาห์ที่
รายการ
เอกสาร
เอกสารประกอบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559/2
1
บทนำ
สไลด์
แนะนำไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
สไลด์
Simple Computer : SiCo
2
สถาปัตยกรรม ของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR (New)
เอกสารประกอบ
การทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR (New)
เอกสารประกอบ
ชุดคำสั่งของ AVR (New)
pdf
3
การโปรแกรม ไมโครคอนโทรเลอร์ AVR (New)
เอกสารประกอบ
ตัวอย่างโปรแกรมภาษา C ของ AVR (New)
เอกสารประกอบ
4
สถาปัตยกรรม Arduino (New)
เอกสารประกอบ
ภาษา C สำหรับ Arduino เบื้องต้น 1 (New)
เอกสารประกอบ
การทดลองที่ 1 Arduino เบื้องต้น
เว็บ ePlearn
การทดลองที่ 2 Arduino connected to LED matrix (MAX 7219) (New)
เว็บ ePlearn
5
การคำนวณค่าความต้านทาน (New)
เอกสารประกอบ
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุท (สวิทช์) (New)
เอกสารประกอบ
โปรแกรม
เว็บ ePlearn
การอินเตอร์เฟส LED 7-ส่วน (New)
เอกสารประกอบ
โปรแกรม
เว็บ ePlearn
คู่มือ LED 7-segment LTC4727JR
datasheet
ตำแหน่งขา led LTC4727JR
รูปภาพ
งานมอบหมาย ดูใน เอกสารประกอบ
6
การอินเตอร์รัพท์(New)
เอกสารประกอบ
7
การสื่อสารแบบอนุกรม(New)
เอกสารประกอบ
8
เทคนิคการเขียนโปรแกรมตรวจสอบสัญญาณ(New)
เอกสารประกอบ
9
การใช้งาน Rotary Encoder(New)
เอกสารประกอบ
10
การใช้งาน LCD Nokia 5110(New)
เอกสารประกอบ
การใช้งาน LCD Nokia 5110 กับ Rotary Encoder(New)
เอกสารประกอบ
คู่มือการใช้งาน LCD Nokia 5110(New)
pdf
คู่มือไลบรารี LCD5110 Graph(New)
pdf
โปรแกรม LCDAssistant(New)
zip_file
การใช้โปรแกรม LCD Assistant สำหรับแปลงรูปภาพเป็น ไฟล์ภาษา C(New)
เอกสารประกอบ
โปรแกรมสำหรับการทดลองในหัวข้อ 9 และ 10(New)
zip_file
11
เทคนิคการเขียนโปรแกรมให้ทำงานตาม Timing diagram(New)
pdf
12
AVR Timer/Counter : Normal mode(New)
เอกสารประกอบ
13
AVR Timer/Counter : CTC และ PWM mode(New)
เอกสารประกอบ
14
การควบคุม RGB LED ด้วย PWM(New)
เอกสารประกอบ
15
การควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ (New)
เอกสารประกอบ
16
การควบคุม DC มอเตอร์ (New)
สไลด์
17
A2D และ D2A
สไลด์
เอกสารเกี่ยวกับ A/D และ D/A
เอกสาร
การทดลอง
เอกสาร
18
การใช้งาน Ultrasonic Sensor และ Motion Sensor
การทดลองและงานมอบหมาย
เอกสาร
19
การควบคุมแบบ PID
ทฤษฏี
โปรแกรม
ไลบรารี่
ตัวอย่าง
การปรับค่า
20
การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino กับ Digital Thermometer
เอกสาร
DS1820 1–WireTM Digital Thermometer
Datasheet
การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino กับ Real-time clock DS1302
สไลด์
DS1302 Real-time clock (RTC)
Datasheet
การทดลองและงานมอบหมาย DS1302
เอกสาร
21
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทาง Bluetooth
การทดลอง
22
The Internet of Things (IoT)
16.1 Introduction to the ESP8266 WiFi Module และ NodeMCU
เอกสาร
16.2 การติดตั้ง Arduino IDE สำหรับ NodeMCU ESP8266
เอกสาร
16.3 ทดสอบผลการติดตั้ง
เอกสาร
16.4 การทดลองที่ 1 ทดสอบการใช้พอร์ท
เอกสาร
16.5 การทดลองที่ 2 ทดสอบการติดต่อกับระบบเน็ตเวิร์คและการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์
เอกสาร
16.6 การทดลองที่ 3 การควบคุมอุปกรณ์ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
เอกสาร
16.7 บันทึกข้อมูลเก็บลง Thingspeak ด้วย ESP8266 Node MCU
เอกสาร
16.8 โปรแกรม
ไฟล์
<-------------------------------------->
เอกสารประกอบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558/2
ภาษา C สำหรับ Arduino String และ Array
สไลด์
งานมอบหมาย ครั้งที่ 2
สไลด์
Timer/Counter
สไลด์
การทดลองที่ 4 Arduino กับ LED และ 8x8 dot matrix LED
สไลด์
คู่มือ LED 5x7
pdf
ตำแหน่งขา LED 5x7
รูปภาพ
ตัวอย่างการทำภาพเคลื่อนไหว
เว็บ ePlearn
งานมอบหมาย ครั้งที่ 3 ให้ออกแบบภาพกราฟฟิกที่มีการเคลื่อนไหวคนละ 1 โปรแกรม
7
การใช้งาน LCD และ การสื่อสารแบบอนุกรม
5.1 LCD Interface
สไลด์
5.2 เอกสารเกี่ยวกับ LCD
เอกสาร
5.3 การทดลอง LCD
เอกสาร
5.5 การทดลองพอร์ทอนุกรม
เอกสาร
งานมอบหมาย ครั้งที่ 4
เอกสาร
8
การใช้โปรแกรม Processing ทำเป็น GUI สำหรับ Arduino
6.1 การเขียนโปรแกรม Processing
เอกสาร
6.2 การเขียน Processing เชิงวัตถุ
เอกสาร
6.3 การเชื่อมต่อระหว่าง Processing กับ Arduino
เอกสาร
6.4 โปรแกรม button_event_4.zip
ไฟล์
งานมอบหมาย ครั้งที่ 5 ดูรายละเอียดในเอกสาร 6.2 และ 6.3
9
A2D และ D2A
สไลด์
เอกสารเกี่ยวกับ A/D และ D/A
เอกสาร
การทดลองและงานมอบหมาย ครั้งที่ 6
เอกสาร
10
การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino กับ Digital Thermometer
เอกสาร
DS1820 1–WireTM Digital Thermometer
Datasheet
การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino กับ Real-time clock DS1302
สไลด์
DS1302 Real-time clock (RTC)
Datasheet
การทดลองและงานมอบหมาย DS1302
เอกสาร
11
การใช้งาน Ultrasonic Sensor และ Motion Sensor
การทดลองและงานมอบหมาย
เอกสาร
12
การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
สไลด์
การทดลองและงานมอบหมาย ดูจากสไลด์
13
PWM
สไลด์
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง
สไลด์
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ไตรแอค(Triac)
สไลด์
การควบคุมอุณหภูมิ โดยใช้ Microcontroller
เอกสาร
โปรแกรม Temperature Monitor
zip_file
โปรแกรมควบคุม
zip_file
โปรแกรมการควบคุมแบบ PID โดยใช้ Microcontroller
zip_file
14
การเขียน android App ด้วย Processing
web
15
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทาง Bluetooth
การทดลองและงานมอบหมาย
web eplearn
16
The Internet of Things (IoT)
16.1 Introduction to the ESP8266 WiFi Module และ NodeMCU
เอกสาร
16.2 การติดตั้ง Arduino IDE สำหรับ NodeMCU ESP8266
เอกสาร
16.3 ทดสอบผลการติดตั้ง
เอกสาร
16.4 การทดลองที่ 1 ทดสอบการใช้พอร์ท
เอกสาร
16.5 การทดลองที่ 2 ทดสอบการติดต่อกับระบบเน็ตเวิร์คและการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์
เอกสาร
16.6 การทดลองที่ 3 การควบคุมอุปกรณ์ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
เอกสาร
16.7 บันทึกข้อมูลเก็บลง Thingspeak ด้วย ESP8266 Node MCU
เอกสาร
16.8 โปรแกรม
ไฟล์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
เว็บ Arduino
web
2
arduino atmega168 pin mapping
png
3
เว็บตัวอย่าง arduino บน ePlearn
web
4
เว็บ Processing
web
5
เว็บตัวอย่าง processing บน ePlearn
web
6
รูปภาพมิเตอร์แบบเข็ม
jpg
7
รูปภาพสวิทช์และหลอดไฟ
zip
Datasheet
1.
atmega48_88_168.pdf
pdf