เอกสารประกอบการเรียน อฟ.444 ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ


หัวข้อที่
รายการ
เอกสาร
เอกสารประกอบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560/2
1
บทนำ
สไลด์
1.1 แนะนำไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
สไลด์
2
สถาปัตยกรรม ของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
เอกสารประกอบ
2.1 การทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
เอกสารประกอบ
2.2 ชุดคำสั่งของ AVR
pdf
3
การโปรแกรม ไมโครคอนโทรเลอร์ AVR
เอกสารประกอบ
3.1 ตัวอย่างโปรแกรมภาษา C ของ AVR
เอกสารประกอบ
4
สถาปัตยกรรม Arduino
เอกสารประกอบ
4.1 ภาษา C สำหรับ Arduino เบื้องต้น 1
เอกสารประกอบ
4.2 การทดลองที่ 1 Arduino เบื้องต้น
เว็บ ePlearn
4.3 การทดลองที่ 2 การใช้คำสั่ง AVR แท้บน Arduino และ ตัวแปร
เว็บ ePlearn
5
การคำนวณค่าความต้านทาน
เอกสารประกอบ
6
การทดลองที่ 3 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุท (สวิทช์)
เอกสารประกอบ
6.1 การทดลองที่ 4 การเชื่อมต่อกับสวิทช์สัมผัส (Touch switch)
เอกสารประกอบ
7
การทดลองที่ 5 การอินเตอร์เฟส LED 7-ส่วน แบบโดยตรง
เอกสารประกอบ
7.1 สไลด์ LED 7 ส่วน
mp4
7.2 โปรแกรม
เว็บ ePlearn
7.3 คู่มือ LED 7-segment LTC4727JR
datasheet
7.4 ตำแหน่งขา led LTC4727JR
รูปภาพ
7.5 การทดลองที่ 6 การอินเตอร์เฟส LED dot matrix แบบ ใช้ไอซีควบคุม (MAX 7219)
เว็บ ePlearn
7.6 Datasheet MAX7219-MAX7221
pdf
7.7 library max7219
zip File
8
การอินเตอร์รัพท์
เอกสารประกอบ
8.1 การอินเตอร์รัพท์จากภายนอกของ Arduino
VDO
9
เอกสารเกี่ยวกับ A/D และ D/A
เอกสาร
9.1 A2D และ D2A
สไลด์
9.2 สไลด์ ADC ของ Arduino
VDO
9.3 การทดลอง
เอกสาร
10
การใช้งาน Rotary Encoder
เอกสารประกอบ
10.1 สไลด์การใช้งาน Rotary Encoder
VDO
10.2 เทคนิคการเขียนโปรแกรมตรวจสอบสัญญาณ
เอกสารประกอบ
11
การใช้โปรแกรม Processing ทำเป็น GUI สำหรับ Arduino
11.1 การเขียนโปรแกรม Processing
เอกสาร
11.2 การเขียนโปรแกรม Processing
VDO
11.3 การเขียน Processing เชิงวัตถุ
เอกสาร
11.4 การเชื่อมต่อระหว่าง Processing กับ Arduino
เอกสาร
11.5 รูปภาพมิเตอร์
jpg
11.6 โปรแกรม button_event_4.zip
ไฟล์
11.7 โปรแกรมตัวอย่างการเปลี่ยนรูปเมื่อ mouse over
ไฟล์
12
การสื่อสารแบบอนุกรม
เอกสารประกอบ
12.1 การ Interrupt จากการสื่อสารแบบอนุกรม
VDO
13
การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino กับ Digital Thermometer
เอกสาร
13.1 DS1820 1–WireTM Digital Thermometer
Datasheet
14
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทาง Bluetooth
การทดลอง
14.1 ตัวอย่างโปรแกรม
โปรแกรม
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
13
การใช้งาน LCD Nokia 5110
เอกสารประกอบ
13.1 การใช้งาน LCD Nokia 5110 กับ Rotary Encoder
เอกสารประกอบ
13.2 คู่มือการใช้งาน LCD Nokia 5110
pdf
13.3 คู่มือไลบรารี LCD5110 Graph
pdf
13.4 โปรแกรม LCDAssistant
zip_file
13.5 การใช้โปรแกรม LCD Assistant สำหรับแปลงรูปภาพเป็น ไฟล์ภาษา C
เอกสารประกอบ
13.6
lcd_5110_rotary_prog.zip
13
เทคนิคการเขียนโปรแกรมให้ทำงานตาม Timing diagram
pdf
14
AVR Timer/Counter : Normal mode
เอกสารประกอบ
15
AVR Timer/Counter : CTC และ PWM mode
เอกสารประกอบ
16
การควบคุม RGB LED ด้วย PWM
เอกสารประกอบ
17
การควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์
เอกสารประกอบ
18
การควบคุม DC มอเตอร์
สไลด์
20
การใช้งาน Ultrasonic Sensor และ Motion Sensor
20.1
การทดลองและงานมอบหมาย
เอกสาร
21
การควบคุมแบบ PID
ทฤษฏี
21.1
What PIDs do and how they do it
VDO
21.2
โปรแกรม PID ไลบรารี
โปรแกรม
21.3
PID ไลบรารีบนบน Arduino
ไลบรารี่
21.4
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
21.5
วิธีการปรับค่า PID
การปรับค่า
23
การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino กับ Real-time clock DS1302
สไลด์
23.1
DS1302 Real-time clock (RTC)
Datasheet
23.2
การทดลองและงานมอบหมาย DS1302
เอกสาร
25
The Internet of Things (IoT)
25.1
Introduction to the ESP8266 WiFi Module และ NodeMCU
เอกสาร
25.2
การติดตั้ง Arduino IDE สำหรับ NodeMCU ESP8266
เอกสาร
25.3
ทดสอบผลการติดตั้ง
เอกสาร
25.4
การทดลองที่ 1 ทดสอบการใช้พอร์ท
เอกสาร
25.5
การทดลองที่ 2 ทดสอบการติดต่อกับระบบเน็ตเวิร์คและการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์
เอกสาร
25.6
การทดลองที่ 3 การควบคุมอุปกรณ์ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
เอกสาร
25.7
บันทึกข้อมูลเก็บลง Thingspeak ด้วย ESP8266 Node MCU
เอกสาร
25.8
โปรแกรม
ไฟล์
<-------------------------------------->
เอกสารประกอบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558/2
ภาษา C สำหรับ Arduino String และ Array
สไลด์
งานมอบหมาย ครั้งที่ 2
สไลด์
Timer/Counter
สไลด์
การทดลองที่ 4 Arduino กับ LED และ 8x8 dot matrix LED
สไลด์
คู่มือ LED 5x7
pdf
ตำแหน่งขา LED 5x7
รูปภาพ
ตัวอย่างการทำภาพเคลื่อนไหว
เว็บ ePlearn
งานมอบหมาย ครั้งที่ 3 ให้ออกแบบภาพกราฟฟิกที่มีการเคลื่อนไหวคนละ 1 โปรแกรม
7
การใช้งาน LCD และ การสื่อสารแบบอนุกรม
5.1 LCD Interface
สไลด์
5.2 เอกสารเกี่ยวกับ LCD
เอกสาร
5.3 การทดลอง LCD
เอกสาร
5.5 การทดลองพอร์ทอนุกรม
เอกสาร
งานมอบหมาย ครั้งที่ 4
เอกสาร
8
การใช้โปรแกรม Processing ทำเป็น GUI สำหรับ Arduino
6.1 การเขียนโปรแกรม Processing
เอกสาร
6.2 การเขียน Processing เชิงวัตถุ
เอกสาร
6.3 การเชื่อมต่อระหว่าง Processing กับ Arduino
เอกสาร
6.4 โปรแกรม button_event_4.zip
ไฟล์
งานมอบหมาย ครั้งที่ 5 ดูรายละเอียดในเอกสาร 6.2 และ 6.3
9
A2D และ D2A
สไลด์
เอกสารเกี่ยวกับ A/D และ D/A
เอกสาร
การทดลองและงานมอบหมาย ครั้งที่ 6
เอกสาร
10
การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino กับ Digital Thermometer
เอกสาร
DS1820 1–WireTM Digital Thermometer
Datasheet
การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino กับ Real-time clock DS1302
สไลด์
DS1302 Real-time clock (RTC)
Datasheet
การทดลองและงานมอบหมาย DS1302
เอกสาร
11
การใช้งาน Ultrasonic Sensor และ Motion Sensor
การทดลองและงานมอบหมาย
เอกสาร
12
การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
สไลด์
การทดลองและงานมอบหมาย ดูจากสไลด์
13
PWM
สไลด์
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง
สไลด์
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ไตรแอค(Triac)
สไลด์
การควบคุมอุณหภูมิ โดยใช้ Microcontroller
เอกสาร
โปรแกรม Temperature Monitor
zip_file
โปรแกรมควบคุม
zip_file
โปรแกรมการควบคุมแบบ PID โดยใช้ Microcontroller
zip_file
14
การเขียน android App ด้วย Processing
web
15
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทาง Bluetooth
การทดลองและงานมอบหมาย
web eplearn
16
The Internet of Things (IoT)
16.1 Introduction to the ESP8266 WiFi Module และ NodeMCU
เอกสาร
16.2 การติดตั้ง Arduino IDE สำหรับ NodeMCU ESP8266
เอกสาร
16.3 ทดสอบผลการติดตั้ง
เอกสาร
16.4 การทดลองที่ 1 ทดสอบการใช้พอร์ท
เอกสาร
16.5 การทดลองที่ 2 ทดสอบการติดต่อกับระบบเน็ตเวิร์คและการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์
เอกสาร
16.6 การทดลองที่ 3 การควบคุมอุปกรณ์ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
เอกสาร
16.7 บันทึกข้อมูลเก็บลง Thingspeak ด้วย ESP8266 Node MCU
เอกสาร
16.8 โปรแกรม
ไฟล์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1
เว็บ Arduino
web
2
arduino atmega168 pin mapping
png
3
เว็บตัวอย่าง arduino บน ePlearn
web
4
เว็บ Processing
web
5
เว็บตัวอย่าง processing บน ePlearn
web
6
รูปภาพมิเตอร์แบบเข็ม
jpg
7
รูปภาพสวิทช์และหลอดไฟ
zip
Datasheet
1.
atmega48_88_168.pdf
pdf