อฟ.444 ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ

อฟ.444 ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบอัตโนมัติ 3(3-0-6)

EI444 Microprocessors in Automation System

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

เวลาเรียน วันจันทร์ :

ห้องเรียน :

Prerequisite : -

คำอธิบายรายวิชา :แนะนำเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี การเชื่อมต่อกับเหน่วยความจำ การรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ทแบบขนานและอนุกรม การประยุกต์ใช้งานในระบบการวัดคุมและระบบอัตโนมัติ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา :เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน องค์ประกอบ การออกแบบ และประโยชน์จากการใช้งานระบบไมโครโพรเซสเซอร์ การใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ในระบบควบคุมอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์ :

 1. เข้าใจความหมายและการทำงานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
 2. สามารถออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้
 3. สามารถประยุกต์ใช้งานระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
 4. สามารถประยุกต์ใช้งานระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ได้

หน่วยกิต: 3

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง :

 1. การออกแบบวงจรดิจิตอล
 2. การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์

ตำราและเอกสารประกอบการสอน :

 1. เอกสารคำสอนวิชา Microprocessor System Design ของ รศ.ณรงค์ บวบทอง
 2. Arduino - HomePage http://www.arduino.cc/.

การประเมินผล

 • งานมอบหมาย 25%
 • สอบปฏิบัติ 20%
 • สอบกลางภาค 25%
 • สอบปลายภาค 30%
การตัดเกรด:
80 - 100 = A
74 - 79 = B+
68 - 73 = B
62 - 67 = C+
55 - 61 = C
48 - 54 = D+
41 - 47 = D
0 - 40 = F

สัปดาห์ที่ ว.ด.ป. หัวข้อ
1   21 Jan 59   ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR สถาปัตยกรรม ของ AVR ภาษา C สำหรับ AVR
2   28 Jan 59   สถาปัตยกรรม Arduino ภาษา C สำหรับ Arduino
3   4 Feb 59   ภาษา C สำหรับ Arduino String และ Array และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุท เบื้องต้น
4   11 Feb 59   การอินเตอร์รัพท์ และ Timer/Counter
5   18 Feb 59   การใช้งาน LCD และ การสื่อสารแบบอนุกรม
6   25 Feb 59   การใช้โปรแกรม Processing ทำเป็น GUI สำหรับ Arduino
7   3 Mar 59   A2D และ D2A
8   10 Mar 59   สอบกลางภาค
9   17 Mar 59   Digital Thermometer และ Real time clock
10   24 Mar 59   การใช้งาน Ultrasonic Sensor และ Motion Sensor
11   31 Mar 59   การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
12   7 Apr 59   การควบคุมอุปกรณ์กำลัง และ PWM
13   14 Apr 59   วันสงกรานต์ มธ.ประกาศหยุด
14   21 Apr 59   การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทาง Bluetooth
15   28 Apr 59   การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทาง WiFi
16   5 May 59   วันฉัตรมงคล
17   12 May 59   การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทาง WiFi 2
18   19 May 59   สอบปลายภาค

Copyright © 2013 By Narong Buabthong.