อฟ.201 การออกแบบวงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์

อฟ.201 การออกแบบวงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(3-0-6)

EI 201 Digital Circuit Design and Microcontroller

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556

เวลาเรียน วันจันทร์ : 9:30 - 9:30 น.

ห้องเรียน : วศ. 606/1

Prerequisite : -

คำอธิบายรายวิชา :ระบบจำนวน รหัส พีชคณิตบูลีน โลจิกเกต การออกแบบวงจรโลจิกแบบคอมไบเนชั่นนอลและแบบซีเควนเชียล วงจรซิงโครนัส พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์และการนำไปใช้งาน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา :หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบดิจิตอลและไมโครคอนโทรเลอร์ โดยสามารถออกแบบวงจรดิจิตอลเบื้องต้น รวมถึงการนำระบบไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้งานได้

วัตถุประสงค์ :

 1. เข้าใจความหมายและการทำงานของวงจรดิจิตอล
 2. สามารถออกแบบวงจรดิจิตอลเบื้องต้นได้
 3. สามารถประยุกต์ใช้งานวงจรดิจิตอลได้
 4. เข้าใจความหมายและการทำงานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
 5. สามารถสั่งงานให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำงานได้

หน่วยกิต: 3

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง :

 1. การออกแบบวงจรดิจิตอล
 2. การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์

ตำราและเอกสารประกอบการสอน :

 1. เอกสารคำสอนวิชา การออกแบบวงจรดิจิตอล ของ รศ.ณรงค์ บวบทอง
 2. เอกสารคำสอนวิชา Microprocessor System Design ของ รศ.ณรงค์ บวบทอง
 3. John F. Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Prentice-Hall International Editions.
 4. Malvino, Brown, “Digital Computer Electronics,” McGraw-Hill, 3nd Edition.
 5. Arduino - HomePage http://www.arduino.cc/.

การประเมินผล

 • งานมอบหมาย 20%
 • สอบกลางภาค 35%
 • สอบปลายภาค 45%
การตัดเกรด:
80 - 100 = A
74 - 79 = B+
68 - 73 = B
62 - 67 = C+
55 - 61 = C
48 - 54 = D+
41 - 47 = D
0 - 40 = F

สัปดาห์ที่ 1 ระบบจำนวนและรหัสไบนารี (Number Systems and Codes)
สัปดาห์ที่ 2 สมการบูลลีนและการลดรูป (Boolean Algebra and Minimizing Function)
สัปดาห์ที่ 3 ลอจิกเกต และวงจรดิจิตอล เช่น TTL and PLD Circuits
สัปดาห์ที่ 4 Combinational logic design #1 วงจรถอดรหัส วงจรเข้ารหัส วงจรมัลติเพลกซ์
สัปดาห์ที่ 5 Combinational logic design #2 วจรคณิตศาสตร์ Arithmetic-Logic Units
สัปดาห์ที่ 6 วงจรซีเควนเชียล Flip-Flops
สัปดาห์ที่ 7 Register, Counters and memory คอมพิวเตอร์อย่างง่าย (SiCo)
สัปดาห์ที่ 8 วันอาสาฬหบูชา
สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค
สัปดาห์ที่ 10 สถาปัตยกรรมและชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
สัปดาห์ที่ 11 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาท
สัปดาห์ที่ 12 ภาษาแอสเซมบลี้ และ Arduino Architecture and Arduino Language
สัปดาห์ที่ 13 Arduino Programming 1
สัปดาห์ที่ 14 Arduino กับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุท
สัปดาห์ที่ 15 Arduino กับการสื่อสารแบบอนุกรม
สัปดาห์ที่ 16 Arduino การเชื่อมต่อกับสัญญาณแอนะล็อก
สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค

Copyright © 2013 By Narong Buabthong.