เอกสารประกอบคำบรรยาย


ที่
รายการ
สื่อการเรียนการสอน
1
ระบบจำนวนและรหัสไบนารี (Number Systems and Codes)
สไลด์
- วิดีโอ ระบบจำนวน
วิดีโอ
2
สมการบูลลีน(Boolean Algebra)
สไลด์
- วิดีโอ Boolean 1
วิดีโอ
- วิดีโอ Boolean 2
วิดีโอ
3
การลดรูปนิพจน์บูลีน
สไลด์
- วิดีโอการลดรูปนิพจน์บูลีน
วิดีโอ
4
ลอจิกเกต และวงจรดิจิตอล เช่น TTL #1
สไลด์
- วิดีโอลอจิกเกต
วิดีโอ
- วิดีโอการแทนนิพจน์บูลีนด้วยวงจรลอจิก
วิดีโอ
- วิดีโอลอจิกตระกูลไดโอด
วิดีโอ
- วิดีโอลอจิกตระกูล BJT
วิดีโอ
5
ลอจิกเกต และวงจรดิจิตอล เช่น TTL #2
สไลด์
- วิดีโอคุณสมบัติของ TTL
วิดีโอ
- วิดีโอวงจร ลอจิกแบบ CMOS
วิดีโอ
6
Combinational logic design #1 วงจรถอดรหัส วงจรเข้ารหัส วงจรมัลติเพลกซ์
สไลด์
- วิดีโอวงจรคอมไบเนชั่นนอล
วิดีโอ
- วิดีโอการออกแบบวงจรคอมไบเนชั่นนอล
วิดีโอ
- วิดีโอวงจรถอดระหัส
วิดีโอ
7
Combinational logic design #2 วจรคณิตศาสตร์ Arithmetic-Logic Units
สไลด์
- วิดีโอการเขียนเลขมีเครื่องหมาย
วิดีโอ
- วิดีโอวงจรบวกลบ
วิดีโอ
8
Hazard in Combinational Circuit
สไลด์
- วิดีโอ Hazard
วิดีโอ
9
วงจรซีเควนเชียล Flip-Flops, เครื่องมือ และการลดสภาวะ
สไลด์
- วิดีโอ Flipflop 1
วิดีโอ
- วิดีโอ Flipflop 2
วิดีโอ
- วิดีโอ เครื่องมือสำหรับวงจรซีเควนเชียล
วิดีโอ
10
คอมพิวเตอร์อย่างง่าย (SiCo)
สไลด์
- คอมพิวเตอร์อย่างง่าย (SiCo) V2
สไลด์
- สถาปัตยกรรม SiCo และการทำงานเบื้องต้น
สไลด์
- วิดีโอ สถาปัตยกรรม SiCo และการทำงานเบื้องต้น
วิดีโอ
- โปรแกรมเคาน์เตอร์และรอม
สไลด์
- วิดีโอ โปรแกรมเคาน์เตอร์และรอม
วิดีโอ
- Register และพอร์ทอินพุท
สไลด์
- วิดีโอ Register และพอร์ทอินพุท
วิดีโอ
- ALU และ System
สไลด์
- วิดีโอ วงจร ALU และ System
วิดีโอ
- การทำงานของ SiCo
สไลด์
- วิดีโอ การทำงานของ SiCo
วิดีโอ
- เอกสารคำสอน SiCo1
PDF
- เอกสารคำสอน SiCo2
PDF
- เอกสารคำสอน SiCo3
PDF
11
สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
สไลด์
- วิดีโอ สถาปัตยกรรม AVR
วิดีโอ
12
การทำงานและชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
สไลด์
- วิดีโอ การทำงานและคำสั่งของ AVR
วิดีโอ
13
ภาษาแอสเซมบลี้ของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
สไลด์
- วิดีโอ ภาษา Assembly ของ AVR
วิดีโอ
14
ภาษา C ของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
สไลด์
- วิดีโอ ภาษา C ของ AVR
วิดีโอ
-โปรแกรมแปลภาษาและจำลองการทำงานของ AVR
WWW
15
สถาปัตยกรรม Arduino และการโปรแกรม Arduino
สไลด์
- วิดีโอ ภาษา C ของ Arduino
วิดีโอ
-ตัวอย่างการใช้งาน Arduino
WWW
16
Arduino กับการสื่อสารแบบอนุกรม
สไลด์
- วิดีโอ การสื่อสารแบบอนุกรมกับ Arduino
วิดีโอ
17
Arduino การเชื่อมต่อกับสัญญาณแอนะล็อก
สไลด์
-ตัวอย่างการติดต่อกับสัญญาณแอนะล็อกของ AVR
WWW
-ตัวอย่างการติดต่อกับสัญญาณแอนะล็อกของ Arduino
WWW
- วิดีโอ การติดต่อกับสัญญาณแอนะล็อกของ Arduino
วิดีโอ