วฟ. 301 ปฎิบัติการวงจรดิจิตอลเบื้องต้น 2556

LE301 ADVANCED ELECTRICAL ENGINEERING DESIGN I

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556

เวลาเรียน

วันจันทร์ : ทฤ. 8:30 - 9:30 น. ห้องเรียน วศ. 308
ปฎิบัติ 13:30 - 16:30 น.

ห้องเรียนและอาจารย์ผู้สอน

โมดูล วงจรดิจิตอล ห้องเรียน วศ.508 ผู้สอน รศ.ณรงค์ บวบทอง

อาจารย์ผู้ประสานงาน

อ.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช

หัวข้อการทดลองของวงจรดิจิตอล

หัวข้อการทดลองเอกสาร -56เอกสาร -57วิดีโออธิบายแลป
1. วงจรเกทแบบ BJT และ เกทตระกูลทีทีแอล pdf pdf pdf
2. พีชคณิตบูลีน และ วงจรลอจิกแบบ Combinational pdf pdf วิดีโอ
3. วงจรลอจิกแบบวงจรซีเควนเชียล pdf pdf คู่มือการออกแบบ

เอกสารและเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

1. TEAHLB เว็บนี้มีตัวอย่างวงจรลอจิก

คะแนน

1. เข้าเรียน-ปฏิบัติครั้งละ 20 รวม 70 คะแนน
2. สอบปฏิบัติ 30 คะแนน
รวม 100 คะแนน

Copyright © 2011 By Narong Buabthong.