วฟ. 301 ปฎิบัติการวงจรดิจิตอลเบื้องต้น 2554

LE301 ADVANCED ELECTRICAL ENGINEERING DESIGN I

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554

เวลาเรียน

วันจันทร์ : ทฤ. 8:30 - 9:30 น. ห้องเรียน วศ. 308
ปฎิบัติ 13:00 - 17:00 น. แล้วแต่โมดูล

ห้องเรียนแฃละอาจารย์ผู้สอน

โมดูล วงจรอิเล็กทรอนิคส์ ห้องเรียน วศ.506 ผู้สอน ดร.ดามพ์เมษ บุญยะเวศ
โมดูล ไฟฟ้ากำลัง ห้องเรียน วศ. 107 ผู้สอน อ.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช
โมดูล วงจรดิจิตอล ห้องเรียน วศ.508 ผู้สอน รศ.ณรงค์ บวบทอง

อาจารย์ผู้ประสานงาน

อ.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช

หัวข้อการทดลองของแต่ละโมดูล

โมดูล วงจรอิเล็กทรอนิคส์

1. Measurement Techniques and Diode Circuits
2. Transistor Amplifier Design
3. OpAmp and Timer Circuits Design
4. Filter Characteristics

โมดูล ไฟฟ้ากำลัง

1 . Power Factor Correction
2 . Single Phase Transformer
3 . Three Phase Transformer
4 . DC Motor

โมดูล วงจรดิจิตอล


 

 

 

 

 

 

 

1. วงจรเกทตระกูลทีทีแอล และพีชคณิตบูลีน
2. Decoder Encoder และ 7 Segment decoder
3. วงจรคณิตศาสตร์
4. วงจรซีเควนเชียลเบื้องต้น

เอกสารและเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

1. http://teahlab.com/Combinational/multiplication/multiplication.html

คะแนน

1. เข้าเรียน-ปฏิบัติครั้งละ 2.5 คะแนน รวม 10 คะแนน
2. คะแนนการทดลอง ครั้งละ 10 คะแนน รวม 40 คะแนน
3. คะแนนสอบข้อเขียนปลายภาค 50 คะแนน
รวม 100 คะแนน

รายชื่อนักศึกษา

ตารางเรียน

หมายเหตุ ในกรณีที่มีวันหยุดพิเศษ ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ว/ด/ป อีเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอล ไฟฟ้า
18 มิย. 54 intro intro intro
20 มิย. 54 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
27 มิย. 54 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
4 กค. 54 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
11 กค. 54 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
18 กค. 54 วันหยุด วันหยุด วันหยุด
25 กค. 54 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 1
1 สค. 54 สอบกลางภาค สอบกลางภาค สอบกลางภาค
8 สค. 54 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 1
15 สค. 54 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 1
22 สค. 54 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 1
29 สค. 54 กลุ่ม 3 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2
5 กย. 54 กลุ่ม 3 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2
12 กย. 54 กลุ่ม 3 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2
19 กย. 54 กลุ่ม 3 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2
26 กย. 54 สอบปลายภาค สอบปลายภาค สอบปลายภาค
Copyright © 2011 By Narong Buabthong.