เอกสารประกอบการเรียน LE301 ADVANCED ELECTRICAL ENGINEERING DESIGN I


รายการที่
รายการ
เอกสาร
1
เค้าโครงการสอน
PDF
2
การใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการดิจิตอล
PDF
3
การทดลองที่ 1 วงจรเกทตระกูลทีทีแอลและพีชคณิตบูลีน
PDF
4
การทดลองที่ 2 Decoder Encoder และ 7 segment Decoder
PDF
5
การทดลองที่ 3 Multiplexer และ ALU
PDF
6
การทดลองที่ 4 ฟลิบฟลอปและวงจรนับ
PDF