ที่
หัวข้อ ลักษณะการทำ
1 จำลองการทำงานวงจรลอจิกด้วยโปรแกรม ทำเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน
2 ออกแบบวงจรคำนวณและประมวลผล ทดลองการทำงานด้วยโปรแกรม ทำเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------